Program Internal Audit Control

Program Internal audit control (u daljem tekstu: Program IAC) je softver namenjen za evidentiranje i praćenje predmeta, odnosno akta korisnika. Programom IAC se definišu poslovni procesi kroz koje prolaze predmeti i akta koji nastaju u poslovanju.
Definisanjem poslovnog procesa i odgovornosti zaposlenih koji učestvuju u realizaciji poslovnog procesa, omogućava se praćenje učinka i kvaliteta rada svakog zaposlenog. Program IAC omogućava efikasnu primenu procedura po kojima se vrši poslovanje, bilo da su izrađene po ISO standardu ili po standardima interne kontrole koji važe za javni sektor.

Program IAC omogućava:

  1. Evidenciju dostavljanja akata, kreiranje automatskih podsetnika za blagovremeno obavljanje dodeljenih zadataka, a sve u skladu sa rokovima definisanim u procedurama, obaveštavanje korisnika o izmeni akata;
  2. Kreiranje i čuvanje obrazaca koji se koriste u poslovanju i vođenje elektronskih zapisa navedenih obrazaca;
  3. Informisanje zaposlenih o novostima putem elektronske oglasne table koja automatski, putem e-maila, informiše svoje korisnike o novim sadržajima;
  4. Štampanje svih vrsta izveštaja;
  5. Izrada procedura za sve poslovne procese;
  6. Trenutnu pretragu dokumenata po nazivu i sadržaju, preko ključnih reči;
  7. Vrednovanje i merenje kvaliteta rada zaposlenih prilikom realizacije poslovnih procesa;
  8. Praćenje i automatizaciju celog toka nastanka akta, po procedurama po kojima vršite poslovanje bilo da su izrađene po ISO standardu ili po standardima interne kontrole koji važe za javni sektor;
  9. Elektronsko arhiviranje predmeta, odnosno svih dokumenata iz vašeg poslovanja;
  10. Kontrolu pristupa aktima i čuvanje odnosno elektronsko arhiviranje svih verzija akata;
  11. Standardizaciju poslovnih procesa po kojima zaposlenih vrše svoje poslovanje.

Jedan od važnih uslova implementacije ISO 9000 serije standarda upravljanja kvalitetom je uspostavljanje kontrole i uređivanje poslovnih procesa. Implementacija ISO standarda zahteva identifikovanje ključnih procesa, adekvatno upravljanje i neprekidno unapređenje istih.

Svaki korisnik programa IAC, bez obzira na delatnost, imaće jasno definisane poslovne procese, kako bi menadžment u svakom trenutku bio upoznat sa svim poslovnim zadacima i iste mogao da podeli na pojedinačna zaduženja. Skup jasno definisanih procesa treba da ima za rezultat standardizaciju poslovnih procesa. Dokumentovanje, odnosno utvrđivanje revizorskog traga je jedan od načina za upravljanje i kontrolu vaših poslovnih procesa. Revizorski trag predstavlja tok dokumentacije poslovnog procesa i prikazuje poslovne promene u svim fazama i pruža mogućnost da se prate dokumentovani dokazi kroz svaku fazu aktivnosti vaših poslovnih procesa. Program IAC omogućava izradu procedura za sve poslovne procese. Izradom procedura i uputstava, stvaraju se uslovi da svi zaposleni učestvuju u realizaciji procesa na identičan, uređen način.

Implementacijom i korišćenjem Programa IAC, korisnici imaju mogućnost da jednostavnije i efikasnije realizuju poslovne procese i ispune zahteve i izazove poslovanja koji se pojavljuju pred njima.