Usluge

Revizija

Revizija predstavlja ispitivanje finansijskih izveštaja i verodostojnih knjigovodstvenih i drugih evidencija, primene računovodstvenih propisa i Međunarodnih finansijskih i računovodstvenih standarda sa ciljem da nezavisni revizor formira i izrazi mišljenje o istinitosti i objektivnosti podataka sadržanih u finansijskim izveštajima koji su predmet revizije.

Prema Zakonu o reviziji, revizija je obavezna za redovne godišnje finansijske izveštaje velikih i srednjih pravnih lica, javnih društava u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala nezavisno od njihove veličine, kao i svih pravnih lica odnosno preduzetnika čiji poslovni prihod u prethodnoj poslovnoj godini prelazi 4.400.000 eur u dinarskoj protivvrednosti. Revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja je obavezna za matična pravna lica koja sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje.

KLM AUDIT doo pruža usluge:

- Revizije redovnih godišnjih finansijskih izveštaja;
- Revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja;
- Revizije specijalnih bilansa;
- Revizije projekata, kao i ostale usluge uveravanja i srodne usluge;
- Revizije sprovođenja ugovorenih odredaba i postupaka;
- Revizije promena na vlasničkom kapitalu po osnovu:
  • dokapitalizacije;
  • iz sredstava društva;
  • konverzije obaveza u vlasnički kapital;
  • statusnih promena;
  • poništaja ili povlačenja akcija i udela.

Računovodstvo i porezi

- savetodavne usluge vezane za primenu zakonskih propisa iz oblasti računovodstva, revizije i primene MSFI/MRS
- izrada specijalnih bilansa (konsolidovani, deobni, likvidacioni,)
- izrada godišnjih i periodičnih finansijskih izveštaja prema zahtevu klijenta
- obuka za knjigovodstvene poslove
- izrada elaborata o transfernim cenama
- poreski saveti pri utvrđivanju poreza

Uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole (FUK)

Članom 81. Zakona o budžetskom sistemu korisnici javnih sredstava su u obavezi da uspostave finansijsko upravljanje i kontrolu. Sistem finansijskog upravljanja i kontrole predstavlja sistem politika, procedura i aktivnosti koje uspostavlja rukovodstvo korisnika javnih sredstava, sa ciljem da se obezbedi razumna uverenost da se ciljevi organizacije ostvaruju kroz: poštovanje zakona, internih akata i ugovora; pouzdanost i sveobuhvatnost finansijskih i operativnih podataka; efektivnost i efikasnost operacija; čuvanje sredstava i podataka. U skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, Pravilnikom o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru i međunarodnim standardima za profesionalnu praksu internih revizora vršimo izradu:

- Strategije za uspostavljanje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrola;
- Strategije upravljanja rizicima;
- Registra rizika;
- Procedura poslovnih procesa;
- Svih akata neophodnih za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrola.

Ostale usluge

• procena vrednosti kapitala
• analiza poslovanja
  - Analiza prihoda, troškova, uspešnosti poslovanja
  - Izveštaji priliva i odliva gotovine
  - Projekcije u budućnosti
• izrada biznis plana
• statusne promene
  - izrada bilansa pri:
      * podeli privrednih subjekata
      * pripajanju privrednih subjekata
      * promeni pravne forme
• interna revizija

U skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i Pravilnikom o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru pružamo usluge za neometano funkcionisanje interne revizije u javnom sektoru i to:

- Izradu metodologije za rad interne revizije u javnom sektoru;
- Izradu alata interne revizije;
- Izradu akata koji se primenjuju u radu interne revizije;
- Način izrade pisanih politika i procedura za rad internog revizora u javnom sektoru;
- Način kontrolisanja i implementacije finansijskog upravljanja i kontrola kod korisnika javnih sredstava.